Orthopedagoog (0.8 - 1.0 wtf)

Wil jij van betekenis zijn voor leerlingen in het VSO

De Burcht verzorgt voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan jongeren van 12 tot 24 jaar, die verblijven in Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Na een oriëntatieperiode van veertien dagen, weet een leerling wat zij talenten en ontwikkelingskansen zijn. Wij bieden daarna competentiegericht onderwijs, in een mix van theorie, praktijk en sport. Elke lesweek beginnen en eindigen wij met studieloopbaanbegeleiding. Wij doen er alles aan om jongeren zonder leerachterstand en mét certificaten of diploma’s meer kansen te bieden in vervolgonderwijs of werk.

Wij zijn op zoek naar een Orthopedagoog voor wtf. 0.8 - 1.0 (tijdelijk met uitzicht op vast).

Wat doe je?
Wat heeft deze leerling nodig en wat is het best mogelijke toekomstperspectief? Jij adviseert over de juiste pedagogische aanpak en didactische ondersteuning en bespreekt plannen, voortgang en methodes. Je ontwikkelt beleid voor de ondersteuningsstructuur, doet zo nodig orthodidactisch en psychodiagnostisch onderzoek en je bent lid van de Commissie van Begeleiding. 

Je werkt als Orthopedagoog van de Burcht op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Je draagt bij aan de beste toekomstperspectieven van onze jongeren. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderwijstraject van deze jongeren, waarbij je nauw samenwerkt met de gedragswetenschappers van de behandelgroepen. Vervolgens vertaal je, in samenwerking met het docententeam en de locatiecoördinator, dit traject tot een praktisch uitvoerbaar onderwijsplan.  Zo realiseer je gezamenlijk een behandeling en onderwijstraject op maat.

Wat breng je mee?
Jij stelt de leerling centraal en wil voor iedere leerling een passend en motiverend onderwijstraject. Hierbij heb je oog voor de ingewikkelde situatie waarin onze leerlingen verkeren en stel je hun eigen visie en wens centraal in het opstellen van een onderwijsplan. Hiermee weet je leerlingen te motiveren om weer voor hun toekomst aan het werk te gaan.

Kun jij goed samenwerken en ben jij sociaal en communicatief vaardig? Herken jij je in onze kernwaarden en onderwijsvisie? Wil jij blijven leren? Reageer dan snel!

Als orthopedagoog/psycholoog heb je een masteropleiding pedagogische wetenschappen of psychologie afgerond.

Inschaling volgens cao PO

 

Functiebeschrijving orthopedagoog/ psycholoog 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Aloysius Stichting, een landelijk opererende stichting met SBO-, SO en VSO-scholen. De orthopedagoog/ psycholoog valt onder een leidinggevende en handelt vanuit de kernwaarden “kracht”, “onvoorwaardelijkheid” en “passie”.. 

Resultaatgebieden

 • diagnostiek, behandeling en advisering
 • voert, gezamenlijk met de locatie coördinator, intakegesprekken met nieuwe leerlingen
 • gebruikt kennis van diagnostiek en behandeling/advisering om een per leerling passend ontwikkelingsplan op te stellen en stelt daarbij behorende handelingsadviezen op voor het docententeam
 • volgt het verloop van de onderwijsdoelen opgesteld in het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het docententeam met als doel het realiseren van de doelen
 • stemt bejegening en behandeling op school nauw af met betrokken professionals van de behandelgroep
 • ondersteunt ouders of plaatsers bij het realiseren van doorstroom naar vervolgonderwijs, wanneer de leerling Horizon verlaat

 

Beleidsontwikkeling

 • Adviseert het (bovenschools) management inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg; 
 • brengt het eigen specialisme in multidisciplinair verband in. 
 • Zet vakkennis in om beleid te ontwikkelen en uit te rollen binnen de school

 Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek 

 • voert zo nodig psychodiagnostisch onderzoek uit ten behoeve van het optimaliseren van het OPP of ten behoeve van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor vervolgonderwijs. 

 Overige werkzaamheden 

 • verzorgt zo nodig begeleiding/behandelingstrajecten van individuele leerlingen-  participeert in de voor deze functie relevante interne en externe overleggen en projecten; 
 • signaleert behoeften aan materialen/ middelen teneinde de eigen functie goed te kunnen uitoefenen; 
 • levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling door pro-actief mee te denken; 
 • onderhoudt contacten met derden (m.n. andere zorgverleners); 
 • zorgt voor de eigen professionalisering en levert een zichtbare bijdrage aan de kennisdeling in de school. 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 • Beslist bij/over: het geven van advies over beleid, het ontwikkelen van beleid, het verrichten van diagnostisch onderzoek, afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten ten behoeve van advisering en behandeling van leerlingen.
 • Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen. 
 • Verantwoording aan/over: aan het management van de school over het ontwikkeld beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen, het psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing van leerlingen in de school en van deelname aan professionalisering. 

Kennis en vaardigheden 

 • Brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding; 
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en); 
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; 
 • vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 
 • vaardigheid in het begeleiden van leerlingen; 
 • vaardigheid in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management. 

Contacten 

 • Met leerlingen in het kader van hun OPP en ten behoeve van individuele begeleiding; 
 • met ouders/verzorgers wat betreft het OPP en het onderwijstraject van de leerling tijdens en na plaatsing binnen Horizon  
 • Met de gedragswetenschapper en pedagogisch medewerkers van Horizon ten behoeve van het uitvoeren van de integrale behandeling en aanpak
 • met het onderwijsteam over de aanpak van de leerlingen om af te stemmen en hen te adviseren; 
 • met vertegenwoordigers van andere scholen over leerlinggegevens, na toestemming ouders, om af te stemmen en te adviseren;
 • met collegae, vakgenoten, specialisten en andere deskundigen over gedragsvraagstukken en/of de behaalde resultaten om tot evaluatie te komen. 

 

 

Terug naar Vacatures

Locatie Sassenheim

Dienstverband Bepaalde tijd, Parttime

Sluitingsdatum 28-02-2022

Contactpersonen Andra Harrell

Website www.vso-deburcht.nl